Σύμφωνα με το νέο τρόπο υποβολής των μηνιαίων καταστάσεων των κλινικών και κέντρων αποκατάστασης, προς τον ΕΟΠΥΥ, από τον Ιανουάριο του 2016 και έπειτα θα υπολογίζεται και το αντίστοιχο ποσό rebate. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πάροχοι να γνωρίζουν τη στιγμή της υποβολής το μηναίο ποσό rebate που αντιστοιχεί στην μηνιαία υποβολή.

Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Medicalinfo έχει ήδη ενσωματώσει μηχανισμό για τον αυτόματο υπολογισμό του rebate, επίσης το παραστατικό προς τον ΕΟΠΥΥ έχει αναμορφωθεί ώστε να εμφανίζει εκτός των άλλων και το ποσό του rebate.

Η όλη διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και δεν χρειάζεται από το χρήστη καμία περαιτέρω ενέργεια, προς αποφυγή λαθών.