Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, από 1η Ιουλίου “…Τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων θα πρέπει να έχουν προετοιμαστεί προκειμένου στο εξής οι λογαριασμοί να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού αρχείου, του οποίου οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του ΕΟΠΥΥ. Το αρχείο αυτό είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο HL7. “.  Συνεπάγεται η πλήρη μηχανοργάνωση των κλινικών με ειδικό λογισμικό.

H Infolyseis έχει προβεί στις απαραίτητες αλλαγές ώστε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα MedicalInfo να πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα έχει δημιουργηθεί μηχανισμός για την αυτόματη αναγγελία εισιτηρίου-εξιτηρίου που θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου.